Strang, Jan. Puhelinluettelot ja osoitehakemistot : Suomen puhelinluettelot, osoitekalenterit ja yrityshakemistot v. 1847-1960 Visa större

Strang, Jan. Puhelinluettelot ja osoitehakemistot : Suomen puhelinluettelot, osoitekalenterit ja yrityshakemistot v. 1847-1960

952-90-6439-X

Ny produkt

Strang, Jan. Telefonkataloger och adressböcker - Bibliografi över Finlands telefonkataloger, adress-, och handelskalendrar samt deras bilagskartor 1847-1960.– Helsingfors : telefonbolagen, 1995. – 200 s. Ill. i färg. 26 cm. Klotband.

Mer detaljer

19,00 €

Mer information

TELEFONKATALOGER OCH ADRESSBÖCKER - Förord på svenska

Bibliografi över Finlands telefonkataloger, adress-, och handelskalendrar samt deras bilagskartor 1847-1960.

Till svenskspråkiga läsare

Detta är en förteckning över Finlands telefonkataloger, adresskalendrar och handelskalendrar från åren 1847-1960. Till dessa böcker ofta tillhörande kartbilagor har också beskrivits i detalj. Detta är den första finska bibliografin i detta ämne. I regel har dylikt material inte tagits med i Finlands nationalbibliografi.

Materialet till katalogen har insamlats genom att granska boksamlingar i ungefär 170 bibliotek, museer, arkiv och telefonbolag i Finland. Många av böckerna har visat sig vara ytterst sällsynta. Över 300 av dem ha funnits bara i ett enda exemplar i hela landet. En stor del har helt och hållet försvunnit. De överlägset bästa samlingarna fins i Helsingfors Universitets bibliotek, Turun Yliopiston kirjasto och Jyväskylän Yliopiston kirjasto. Märkligt nog har både Turun Yliopiston kirjasto och Jyväskylän Yliopiston kirjasto betydligt fler telefonkataloger från Svensk-Finland än vad Åbo Akademis bibliotek har. Den bästa samlingen innehas av Helsingfors Universitets bibliotek men även där fattas cirka 300 kända boktitlar.

Helsingfors Universitets bibliotek har låtit mikrofilma största delen av sin samling av adresskalendrar so utgivits före 1930. Helsingfors Telefon Ab har å sin sida låtit mikrofilma sin samling av Helsingfors telefonkataloger. Båda dessa mikrofilmserier fins tillgängliga i Helsingfors Universitets bibliotek, i läsesalen.

Böckerna i bibliografin är ordnade kronologiskt efter ort. Först är de böcker, som behandlar hela Finland, därefter kapitel om alla de orter för vilka uppslagsverk av detta slag har utgivits. Orterna är i alfabetiskt ordning enligt ortens finskspråkiga benämning. De svenska ortnamnen som förekommer i de katalogiserade böckernas titlar fins med i katalogen med hänvisning til det motsvarande finska namnet. I varje kapitel är böckerna i kronologisk ordning efter bokens tryckningsgår.

För varje bok har följande uppgifter strävats att ange: Tryckningsår. - Titel = parallelltitel : annan titeluppgift / författare. - Upplaga. - Förlagsort : förläggare (tryckort : tryckare). - Sidoantal : illustrationer och planscher ; höjd i cm + mindre bilagor. - Förkortningar som beskriver bokens innehåll (med stora bokstäver) (see nedan) + Beskrivning av bilagskartor (= [Kartta:]) eller tilläggshäften (= [Lisävihko:]). - Anmärkningar. - Förkortningar för de boksamlingar där boken fins (se sida ___).

 En fullständig förteckning över de förkortningar som beskriver böckernas innehåll finns på finska på sidan ___. De viktigaste förkortningarna är antagligen följande:

1) privatpersoners addresser finns i böcker betecknade "PL" eller "HL".

2) firma-adresser finns i böcker betecknade "PL", "LL", "VLL" eller "VYLL".

Många av böckerna har paralleltitlar. Titeln på pärmen avviker ofta från titeln på titelbladet. Pärmtiteln har angivits med kursiv stil. Om bokens titel finns på flera språk har de olika titlarna tagits med i den ordning de finns på titelbladet (eller på pärmen om inget titelblad finns). För flerspråkiga böcker har endast titeln tagits med på alla språk. Övriga uppgifter (titelns fortsättning, förläggaruppgifter, serienamn etc.) har tagits med endast på katalogiseringsspråket (finska).

Den första telefonkatalogerna i Finland utgavs 1882 i Helsingfors och i Åbo - samma år som det telefontrafiken inleddes i Finland. Till en början var telefonkatalogerna oansenliga häften. Först vid tiden för första världskriget hade de vuxit til sådant omfång att de värdesattes även som allmänna uppslagsverk. Antalet olika telefonkatalogsupplagor ökade i landet ända till 1960. Katalogerna för städerna blev alt tjockare och också små orter fick sina egna telefonkataloger. År 1960 sammanslogs alla dessa "otaliga" telefonkataloger till nio nutida tjocka 30 cm höga landskapskataloger.

Adresskalendrarna var telefonkatalogernas föregångare. Sitt namn och sin adress fick man upptagen i adresskalendern även om man inte ägde en telefon. Så länge bara få hade råd till telefon, hade telefonkatalogerna bara ringa värde till den som behövde veta personers eller firmors adresser. Adresskalendrarnas gyllene tid var från c. 1890 till 1915. Finlands första adresskalender utgavs för Helsingfors 1847. Den regelbundna utgivningen av adresskalendrar upphörde på trettiotalet. Vasa var ett undantag där traditionen fortsatte ända till 1969.

Finlands första handelskalender utgavs av Victor Forselius i Åbo 1871.

Helsingfors den 10.2.1995

Jan Strang